TRUDY Pannekeet - Social Media marketing adviseur

Algemene Voorwaarden

Definities

I. Trudy Pannekeet Social Media Marketing (afgekort Trudy Pannekeet), ook wel Opdrachtnemer: KVK 66387329, gevestigd te Nieuw-Vennep, Reestein 22, 2151KB, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Trudy Pannekeet.

II. Website: trudypannekeet.nl

III. Dienstverlening van Trudy Pannekeet: zoals te vinden op de website, ook wel Diensten of Werkzaamheden genoemd. Hieronder moet tevens worden begrepen zaken/werken die in het kader van de Dienstverlening door Trudy Pannekeet aan Wederpartij zijn verstrekt.

IV. Offerte: schriftelijk aanbod gedaan door Trudy Pannekeet, ook wel ‘voorstel’.

V. Overeenkomst: de (langs elektronische weg gesloten) overeenkomst tussen Trudy Pannekeet en Wederpartij.

VI. Meerwerk: al het werk dat afwijkt van hetgeen bij het aangaan van de overeenkomst is vastgelegd.

VII. Partners: derden die met zorg zijn geselecteerd door Trudy Pannekeet en betrokken zijn bij uitvoering van de opdracht.

VIII. Werken: de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken (o.a. teksten, foto’s, bestanden, content etc) en resultaten van de Dienstverlening.

IX. Klant c.q. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Trudy Pannekeet.

X. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf (handelen met het oog op doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten).

XI. Bedrijf/zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

XII. Partijen: Trudy Pannekeet en Wederpartij.

XIII. Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

XIV. Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de dienstverlening van Trudy Pannekeet aanvangt.

XV. Einddatum: De overeengekomen datum waarop de dienstverlening van Trudy Pannekeet eindigt.

XVI. Schriftelijk: zowel in hard copy als elektronisch.

XVII. Algemene voorwaarden: onderhavige document.

Artikel 1. Algemene Voorwaarden & Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden per 1 december 2018.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van Trudy Pannekeet zijn van toepassing op ieder aanbod van Trudy Pannekeet, op iedere overeenkomst gesloten met Trudy Pannekeet en op alle rechtsverhoudingen die uit genoemde overeenkomsten voortvloeien.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website en worden op aanvraag kosteloos eenmalig in hard copy toegezonden.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 5. De Algemene Voorwaarden van Trudy Pannekeet prevaleren te allen tijde, Algemene (verkoop- en inkoop-) Voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Afwijkingen van de AlgemeneVoorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden door rechterlijke uitspraak geheel of gedeeltelijk nietig/vernietigd wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk benaderen.
 8. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien dan wel iets onvolledig regelen,dan dient het geval te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien door Trudy Pannekeet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend wordt afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
 10. Trudy Pannekeet is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij.
 11. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Het Aanbod

 1. Een inschrijfformulier zoals te vinden op de Website en een offerte uitgebracht door Trudy Pannekeet gelden als een Aanbod.
 2. Het Aanbod gedaan door Trudy Pannekeet is vrijblijvend, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 3. Indien een Aanbod in afwijking van het voorgaande lid een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Trudy Pannekeet is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen tot het moment van acceptatie door de Wederpartij.
 5. In het Aanbod wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder-, meerwerk wordt afgerekend, indien hier geen afspraken over zijn gemaakt worden de door Trudy Pannekeet gemaakte extra kosten in rekening gebracht en gelden de normale (uur-) tarieven van Trudy Pannekeet.
 6. Het Aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten.
 7. Trudy Pannekeet is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 8. Het aanbod is gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte gegevens. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de Wederpartij.
 9. De start van de uitvoering en de opleverdatum van de Overeenkomst wordt vastgelegd in het Aanbod en gelden als een indicatie, niet als een fatale termijn, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 10. Mondelinge aanbiedingen door Trudy Pannekeet zijn niet bindend, tenzij deze door Trudy Pannekeet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van het Aanbod gedaan door Trudy Pannekeet en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Inschrijvingen via de websitezijn bindend.
 3. Binnen het kader van de Overeenkomst staat het Trudy Pannekeet vrij de overeengekomen Dienstverlening naar eigen inzicht in te vullen.
 4. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk met Trudy Pannekeet zijn overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen

 1. De door Trudy Pannekeet gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Op de factuur wordt zowel de prijs inclusief als exclusief btw weergegeven.
 2. Uitvoering van de dienstverlening vindt plaats tegen de tarieven zoals vermeld op de Website of de tussen Trudy Pannekeet en Wederpartij afgesproken prijs, zoals schriftelijk is overeengekomen.
 3. Trudy Pannekeet is gerechtigd om haar prijzen en/of tarieven aan te passen, met uitsluiting van tarieven vastgelegd in de Offerte waar Wederpartij akkoord mee is gegaan.
 4. Trudy Pannekeet is gerechtigd reistijd en reiskosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5. Betaling

 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór aanvangsdatum in geval van Trainingen/Cursussen en bij overige diensten binnen 14 dagen na facturatie.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(-en) voldoet ontvangt deze een herinnering met een fatale termijn van zeven (7) dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Bij het uitblijven van betaling na het verstrijken van de fatale termijn is Trudy Pannekeet bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag met een vermeerdering van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Trudy Pannekeet kan de Wederpartij verzoeken tot het doen van een vooruitbetaling/aanbetaling, ook kan een betaling in termijnen worden overeengekomen. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in de Offerte.
 4. In geval een vooruitbetaling is overeengekomen is Trudy Pannekeet niet verplicht over te gaan tot uitvoering van de desbetreffende Dienst(en), tot de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Trudy Pannekeet te melden.

Artikel 6. Annulering individuele Diensten en Trajecten

 1. Individuele Dienst: individuele sessies tussen Trudy Pannekeet en Wederpartij.
 2. In geval van ‘losse’ individuele sessie:
  1. Indien de Wederpartij minimaal 48 uur voor aanvang van de individuele Dienst (niet zijnde een Traject) annuleert, zal volledige restitutie van het door Wederpartij aan Trudy Pannekeet betaalde bedrag plaatsvinden.
  2. Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de Individuele Dienst heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
 3. Traject:een tussen Partijen overeengekomen periode waarinTrudy Pannekeet voor Wederpartij Diensten verricht, zoals bijvoorbeeld: Individuele sessies die plaatsvinden binnen een tussen partijen overeengekomen periode/tijdsbestek, Social Media Beheer, etc.In de Offerte wordt vastgelegd of het om een Traject gaat.
 4. Indien een sessie van een Traject wordt geannuleerd, maar het Traject wel wordt voortgezet, geeft dit geen recht op restitutie, de sessie kan op een ander moment worden ingehaald.
 5. Trajecten kunnen door de Wederpartij maximaal één maand worden onderbroken (gepauzeerd), tenzij anders overeengekomen. Indien de onderbreking langer dan een maand of de overeengekomen termijn voortduurt, is Trudy Pannekeet gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen en de gemaakte kosten (waaronder moet worden begrepen de gewerkte uren) in rekening te brengen. Er is geen recht op restitutie in voorkomend geval.
 6. Voor het beëindigen van een Traject geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Voorbeeld: indien Wederpartij de Overeenkomst tussentijds (voor de Einddatum) beëindigd op 3 april, loopt de overeenkomst door tot en met 3 mei.
 7. In geval van beëindiging of onderbreking van een traject, heeft de Wederpartij geen recht op restitutie van het door Wederpartij aan Trudy Pannekeet reeds betaalde bedrag, ook ontslaat het Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.
 8. In geval van beëindiging is Wederpartij verplicht tot betaling van de door Trudy Pannekeet, in het kader van de Opdracht, reeds gemaakte kosten.

Artikel 7. Annulering workshops, trainingen en dagdeel-sessies

 1. Dit artikel ziet op workshops, trainingen en dagdeel-sessies en andere Diensten aangeboden door Trudy Pannekeet die in groepsverband plaatsvinden (nader te noemen cursussen).
 2. Bij annulering van deelname aan de Dienstverlening (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) tot zeven dagen voor aanvang van de Cursus vindt restitutie van het eventueel reeds betaalde plaats. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de Cursus heeft de Wederpartij geen recht op restitutie. Wederpartij kan de betreffende Dienst op een door Trudy Pannekeet aangeboden datum bijwonen. De data zijn te vinden op de website. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven voor deelname op een ander moment.

Artikel 8. Annulering of Onderbreking door Trudy Pannekeet

 1. Trudy Pannekeet is gerechtigd een minimum aantal deelnemers te bepalen voor workshops, trainingen en dagdeel-sessies en andere Diensten aangeboden door Trudy Pannekeet die in groepsverband plaatsvinden.
 2. In geval de Dienst, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet aan het vereiste minimum aantal deelnemers voldoet, hetzij door te weinig aanmeldingen, hetzij door annuleringen, is Trudy Pannekeet gerechtigd de Cursus te annuleren.
 3. Trudy Pannekeet is te alle tijden gerechtigd zonder opgaaf van reden de Dienst te onderbreken of te annuleren.
 4. Trudy Pannekeet is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de annulering of onderbreking van de Dienst, zoals bedoeld in dit artikel.
 5. De voorgaande leden van dit artikel hebben geen recht op restitutie tot gevolg. De Dienst zal op een later moment (te bepalen door Trudy Pannekeet) worden aangeboden of worden hervat.
 6. In uitzondering op het voorgaande lid zal in het geval Wederpartij een vooruitbetaling heeft gedaan, bij volledige annulering (van volledige annulering is sprake indien Trudie Pannekeet geen nieuwe Cursus data zal aanbieden) van de Dienstverlening door Trudy Pannekeet, wegens een reden die Wederpartij niet is toe te rekenen, restitutie plaatsvinden van dat deel van de Dienstverlening die niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Informatieverstrekking en geheimhouding

 1. De informatie waarvan Trudy Pannekeet aangeeft dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of waarvan deWederpartijde noodzakelijkheid redelijkerwijs behoort te begrijpen, dient tijdig aan Trudy Pannekeette worden verstrekt, in ieder geval uiterlijk op de door Trudy Pannekeet aangegeven datum.
 2. Indien de informatie bedoeld in het voorgaande lid niet tijdig aan Trudy Pannekeet is verstrekt, heeft Trudy Pannekeet het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan deWederpartijin rekening te brengen en/of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de door de Wederpartijaangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. De Wederpartijgeeft met het verstrekken van de informatie in lid 1 van dit art. toestemming aan Trudy Pannekeet voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de Overeenkomst. Voor meer informatie over het gebruik van uw informatie door Trudy Pannekeet kunt u terecht bij onze Privacy Verklaring.
 5. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voort- vloeit uit de aard van de informatie.
 6. Buiten de in de toepasselijke wet en regelgeving geregelde bewaarplicht heeft Trudy Pannekeet geen bewaarplicht ten aanzien van de in het kader van de Opdracht geleverde/vervaardigde Werken/informatie.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

 1. Trudy Pannekeet behoudt zich de rechten van Intellectueel Eigendom (I.E.) voor op de door haar verstrekte/vervaardigde cursusprogramma’s, documenten, teksten, afbeeldingen, offertes en schema’s/planning.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Trudy Pannekeet mogen de door haar verstrekte/vervaardigde Werken niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt die strijdig is met het doel en strekking van de Opdracht.
 3. Trudy Pannekeet heeft het recht de door haar, in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken, te gebruiken bij andere Opdrachten en Opdrachtgevers alsmede het gebruik ten behoeve van reclamedoeleinden voor Trudy Pannekeet Social Media Marketing.
 4. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de, in het kader van de uitvoering van de opdracht, aan Trudy Pannekeet verstrekte gegevens/informatie/Werken geen inbreuk maken op rechten van derden. Wederpartij vrijwaart Trudy Pannekeet tegen aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van die derde.
 5. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands BW, heeft Trudy Pannekeet een onmiddellijk opeisbare vordering van €000, vermeerderd met €500 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 6. De sanctie in het voorgaande lid laat het recht van Trudy Pannekeet met betrekking tot het vorderen van schadevergoeding onverlet en ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11. Aansprakelijkheid & Vrijwaring

 1. De diensten aangeboden door Trudy Pannekeet moeten als advies worden aangemerkt en betreffen derhalve altijd enkel een inspanningsverplichting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
 2. Trudy Pannekeet kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het opvolgen van de adviezen verstrekt door Trudy Pannekeet.
 3. Wederpartij vrijwaart Trudy Pannekeet tegen aanspraken van derden welke direct of indirect met de werkzaamheden van Trudy Pannekeet samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 4. Trudy Pannekeet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Trudy Pannekeet is uitgegaan van te laat aangeleverde en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de Wederpartij zijn verstrekt.
 5. Trudy Pannekeet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Trudy Pannekeet in de Opdracht keuzes heeft verwerkt op verzoek van de Wederpartij die tegen het advies in gaan van Trudy Pannekeet.
 6. Trudy Pannekeet is in geen geval aansprakelijk voor (vertragings-) schade toegebracht/veroorzaakt door derden.
 7. Trudy Pannekeet kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De aansprakelijkheid van Trudy Pannekeet is steeds beperkt tot het door haar verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Trudy Pannekeet beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De Wederpartij vrijwaart Trudy Pannekeet voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de door Trudy Pannekeet geleverde diensten.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Trudy Pannekeet.

Artikel 12: Inschakelen Partners, derden en aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is Trudy Pannekeetgerechtigd Partners of derden in te schakelen.
 2. Bij het inschakelen van Partners of derden zal Trudy Pannekeet de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. De artikelen 6:6 lid 2 BW 6:76 en 6:171 BW worden, voorzover wettelijk toegestaan, buiten toepassing verklaard.
 4. Trudy Pannekeetis niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van Partners of derden welke bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van Trudy Pannekeet.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die uit de met Trudy Pannekeet gesloten overeenkomst voortvloeien, is Trudy Pannekeet gerechtigd de overeenkomst of gedeelten die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden.
 2. Voorgaande lid is in ieder geval van toepassing in geval van wanbetaling, aanvraag of verlening van surséance van betaling, faillietverklaring, liquidatie van de zaken van Wederpartij, overlijden Wederpartij, de gevallen waarin Wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest en indien Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 3. Ontbinding ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting en laat hetrechtvan Trudy Pannekeet tot vordering van vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die door een en ander mocht ontstaan onverlet.
 4. In de gevallen, zoals bedoeld in dit artikel, ontstaat er een direct opeisbare vordering namens Trudy Pannekeet op Wederpartij.

Artikel 14. Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trudy Pannekeet geen invloed kan uitoefenen, waardoor de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd en/of Trudy Pannekeet niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. De Wederpartij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Indien Trudy Pannekeet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel15. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na het ontdekken van situatie waarop de klacht gegrond is, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Trudy Pannekeet
 2. Bij Trudy Pannekeet ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Wederpartij niet op, tenzij Trudy Pannekeet schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Trudy Pannekeet, zal zij zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 16. Geschillen

 1. Bij geschillen met Trudy Pannekeet zullen de partijen trachten deze onderling te schikken. Zo nodig met behulp van een mediator. De partijen verdelen de kosten van de mediator gelijk.
 2. Geschillen met Trudy Pannekeet, waarvan een traject als genoemd in het voorgaande lid onsuccesvol is gebleken, worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Trudy Pannekeet, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.